Geneza Inicjatywy
#EndPlasticPollution

Inicjatywa jest odpowiedzią na Rezolucję UNEA 5/14. Przyjmując ją, 175 krajów zobowiązało się zawrzeć prawnie wiążącą je umowę międzynarodową. Ważnym komponentem procesu tworzenia nowego prawa są wielopoziomowe dyskusje i opracowane w ich toku rekomendacje. W Polsce zadanie to realizuje inicjatywa #EndPlasticPollution zorganizowana przez UNEP/GRID-Warszawa. Skutkiem zastosowania nowego prawa będzie redukcja zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi.

Celem Inicjatywy jest:

 • zebranie rekomendacji dla Intergovernmental Negotiating Committee (INC), działającego pod auspicjami United Nations Environment Programme (UNEP);
 • przygotowanie raportu dobrych i złych praktyk;
 • budowanie świadomości na temat optymalnego wykorzystania tworzyw sztucznych, z korzyścią dla środowiska, a także biznesu;
 • usprawnienie współpracy z decydentami;
 • wsparcie we wdrażaniu nowego prawa.

Współpraca w ramach inicjatywy polega na otwartej dyskusji opartej na doświadczeniu i wiedzy naukowej. Debaty toczą się w grupach roboczych współtworzonych przez przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządów, grona eksperckiego, organizacji pozarządowych, co ma umożliwić zebranie opinii, sugestii, pomysłów i rozwiązań dotyczących zarządzania tworzywami sztucznymi w pełnym cyklu życia. Uwzględniamy obecne i nadchodzące regulacje oraz tworzymy ich dopełnienia. Efekty tych prac będą przekazane zespołowi opracowującemu wspomniany wyżej instrument prawny, a następnie przedstawione szerokiej grupie decydentów.

Po zakończeniu tego etapu, Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) zwoła konferencję na szczeblu dyplomatycznym, w celu przyjęcia umowy międzyrządowej.

tap 80

Wysoki na 30 stóp pomnik zatytułowany „Zakręć plastikowy kran” autorstwa kanadyjskiego aktywisty i artysty Benjamina von Wonga. Instalacja stanęła przed miejscem Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska w Nairobi, w Kenii.

 

 

Zakres prac

 

Branżaautomotive Dobra konsumpcyjne – wyrób Usługi Branża budowlana Medycynai zdrowie Dobra konsumpcyjne – opakowania Każde z pól reprezentuje jeden z obszarów dyskusji podczas spotkań Inicjatywy. Najedź i dowiedz się, co możesz wspólnie z nami zrobić.
 
 • Dobra konsumpcyjne – opakowania
 • Dobra konsumpcyjne – wyrób
 • Branża budowlana
 • Branża automotive
 • Usługi
 • Medycyna i zdrowie

 

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Inicjatywa wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności:
 


Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju

 

 

UNEP/GRID-Warszawa

Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 • Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.
 • Propagujemy postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie.
 • Inicjujemy międzysektorową współpracę na rzecz neutralności klimatycznej.
 • Działamy na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego najcenniejszych obszarów w Polsce.
 • Animujemy partnerstwa oraz transfer wiedzy, wspierając samorządy, jednostki oświatowe czy organizacje wdrażające politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Edukujemy i aktywizujemy do działania dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o stanie środowiska, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.


UNEP/GRID-Warszawa zostało powołane do życia 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UNEP) a Rządem Polskim, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska. Działamy jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database).

Centrum UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Inicjatywa #EndPlasticPollution jest realizowana przez UNEP/GRID-Warszawa

Inicjatywa #EndPlasticPollution
UNEP/GRID-Warszawa
e-mail: grid@gridw.pl